Isikuandmete töötlemine

Veronika Hermet OÜ töötleb isikuandmeid kvaliteetse arstiabi osutamise eesmärgil.

Veronika Hermet OÜ töötleb isikuandmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Isikuandmete koosseis: eesnimi; perekonnanimi; isikukood; sünniaeg; sugu; elukohaandmed; aadressiandmed; kontaktandmed; andmed terviseseisundi kohta; teostatud uuringuid kajastavad andmed; andmed ravikindlustuse kohta; andmed isikuandmete üleandmise kohta.

Isikuandmete allikad: isikut tõendavad dokumendid; isiku ütlused; isiku tervislikku seisundit kirjeldavad dokumendid; haiguskindlustust tõendav dokument; riiklikud registrid, andmekogud; teenuse osutamisega seonduvad dokumendid.

Isikud või nende kategooriad, kellele on isikuandmete edastamine lubatud: uurimisorganid, kohus; tervishoiuteenuse osutajad; labor; haigekassa; riiklikud registrid, andmekogud; kindlustusandjad; Eesti Liikluskindlustuse Fond; Terviseamet; Sotsiaalministeerium; isiku poolt määratud isikud; erivajadustega isiku seaduslik esindaja.

Patsient/klient kinnitab oma allkirjaga nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks Veronika Hermet OÜ poolt.

Patsiendil/kliendil on õigus: omada juurdepääsu enda isikuandmetele; nõuda andmete parandamist, kustutamist; taotleda andmete ülekandmist; esitada kaebus andmekaitse järelvalveasutustele.