Ravijärjekorra pidamine

Ravijärjekorra pidamise reeglid

Veronika Hermet OÜ peab ravijärjekorda Medisoft LIISA infosüsteemis.

Ravijärjekorda registreerib patsienti arst kas tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas või telefoni või e- posti teel.

Patsiendi ravijärjekorda registreerimine toimub tööpäevadel kella 9.00- 17.00.

Ravijärjekorda registreerimisel sisestatakse järgmised andmed:

  • patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  • planeeritav vastuvõtu aeg;
  • planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus;
  • patsiendi kontaktandmed;
  • suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
  • patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
  • ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus
  • ravijärjekorda panemise põhjuse kood 1, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
  • märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda annab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile teatise tervishoiuteenuse osutamise aja, koha ja telefoninumbriga.

Ravijärjekorras muudatuste tegemisel teatab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile muudatusest ühe tööpäeva jooksul.

Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, siis on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsienti teavitama teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.

Vältimatut abi osutatakse väljaspool ravijärjekorda, kokkuleppel arstiga.